اقتصاد سیاسی ایران پس انقلاب دوره پنجم/ محمد مالجو -صوتی تصویری

اقتصاد سیاسی ایران پس انقلاب دوره پنجم/ محمد مالجو -صوتی تصویری

800,000 ریال

توضیحات

دوره پنجم و آخر از کورس اقتصاد سیاسی ایران پس انقلاب با تدریس محمد مالجو به مواضع جریان‌های فکری اقتصادی در ایران و نوع مواجهه هریک از آنها با بحران‌های برآمده از حلقه‌های شش‌گانه زنجیره انباشت سرمایه اختصاص دارد. مالجو در جلسه اول این درسگفتار خاستگاه، مواضع و رویکردهای اقتصاددانان حامی بازار آزاد را درباره حلقه‌های شش‌گانه زنجیره انباشت سرمایه بررسی کرده و میزان و نوع تاثیرگذاری این گروه از اقتصاد دانان را بر اقتصاد ایران، بر اساس آمارها و اطلاعات موجود، بررسی می‌کند. در جلسه دوم این درسگفتار مواضع نهادگرایان در رابطه با حلقه‌های زنجیره انباشت سرمایه در ایران مورد توجه واقع شده، خاستگاه و مواضع فکری این گروه از اقتصاددانان تشریح می‌شود. در دو جلسه پایانی این درسگفتار مواضع اقتصاددانان رادیکال در رابطه با بحران‌های برآمده از شش حلقه زنجیره انباشت سرمایه مورد توجه قرار می‌گیرد و سوگیری عمومی اقتصاددانان رادیکال در رابطه با قانون ارزش و نوع برخورد این دسته از اقتصاددانان با قانون ارزش و نسبت این برخورد با مسئله توازن قوا در مقاطع زمانی گوناگون برجسته شده، راهکارهای آنها  برای برون‌رفت اقتصاد ایران از بحران‌های برآمده از حلقه‌های زنجیره انباشت سرمایه شرح و تبیین می‌شود.

 

 

 

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g