اقتصاد سیاسی مسکن در ایران/ کمال اطهاری-صوتی تصویری

اقتصاد سیاسی مسکن در ایران/ کمال اطهاری-صوتی تصویری

800,000 ریال

دسته:

توضیحات

کمال اطهاری در جلسه اول از درسگفتار “اقتصاد سیاسی مسکن در ایران” روند تحولات برنامه ریزی مسکن در ایران را مورد بررسی قرار می دهد. در این جلسه مباحثی همچون ویژگی های بخش مسکن در چهار چوب اقتصاد ایران، چیستی سیاست اجتماعی مسکن، تاریخچه برنامه ریزی مسکن در ایران، فرآیند اسکان غیر رسمی و برخی مبانی نظری بحث مورد بحث قرار می گیرند. سپس و در جلسه دوم سیاست اجتماعی مسکن در ایران مورد توجه واقع شده و در این مسیر ضمن تبیین برخی مفاهیم کلیدی برای بحث در این زمینه همچون سکونت غیر رسمی و تله فضایی فرآیند، تاریخچه و نوع مواجهه دولت ها با مسئله مسکن و مشخصا سکونتگاه های غیر رسمی در عصر پهلوی و جمهوری اسلامی و نیز سندهای مربوط به مسکن در این دوره ها مورد واکاوی قرار می گیرد. اطهاری در جلسه سوم برای امکان سنجی تحقق مسکن اجتماعی حقیقی در ایران، به تجارب کشورهای دیگر در زمینه مسکن اجتماعی می پردازد و شکل گیری مسکن اجتماعی و سیاست های مربوط به آن را در کشورهایی همچون هلند، فرانسه، آلمان و برخی کشورهای در حال توسعه را برای مخاطبین شرح می دهد. در نهایت و در جلسه چهارم برنامه ریزی مسکن و تحولات آتی آن در ایران موضوع بحث قرار گرفته و چشم انداز این بخش در چهارچوب اقتصاد سیاسی مارکسی و تطبیق واقعیات و امارهای موجود با سندهای در حال اجرا در بخش مسکن به شکل دقیق بررسی می شود.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g