اقتصاد سیاسی چیست؟ / محمد مالجو-صوتی تصویری

اقتصاد سیاسی چیست؟ / محمد مالجو-صوتی تصویری

450,000 ریال

توضیحات

درسگفتار اقتصاد سیاسی چیست؟ با تدریس محمد مالجو درصدد است تا خوانشی دقیق و روشن از انچه اقتصاد سیاسی می نامیم را در ذیل بررسی ای تاریخی- مفهومی ارائه نماید. مالجو در جلسه اول این درسگفتار به بنیان ها و سیر تاریخی شکل گیری سرمایه داری در بریتانیا و منطق حاکم بر اقتصاد سیاسی کلاسیک می پردازد و از خلال بررسی فرایند شکل گیری سرمایه داری ذیل روند هایی  همچون انباشت اولیه، کالایی سازی نیروی کار، کالایی سازی طبیعت، شکل گیری نظام کارخانه ای، ایجاد بازارها، سودآروی و انباشت سرمایه دارانه برآمدن نظام سرمایه داری را بررسی می نماید و در انتها نیز تجربه ایرانی از مواجه با اقصاد سیاسی کلاسیک را به طور مختصر واکاوی می کند. سپس و در جلسه دوم جریان اقتصاد سیاسی مارکسی مورد توجه قرارمی گیرد. مالجو در این جلسه ضمن تبیین سه محور اصلی نقد مارکس به اقتصاد سیاسی کلاسیک  دستور کار اقتصاد سیاسی مارکسی را در دوساحت عملی و نظری مورد مداقه قرار داده و عناصر مورد توجه مارکس در هریک از این دو ساحت را شرح و تفسیر می نماید و در انتهای جلسه تاثیرات این نوع اقتصاد سیاسی را در ایران مورد توجه قرار می دهد. جلسه سوم از درسگفتار اقتصاد سیاسی چیست؟ به روند برآمدن اقتصاد سیاسی نئوکلاسیک اختصاص دارد. در این جلسه مواجه اقتصاد سیاسی مارکسی با اقتصاد سیاسی نئوکلاسیک، واکنش اقتصاد سیاسی نئوکلاسیک در برابر اقتصاد سیاسی مارکسی و سطوح گوناگون این واکنش، اصول و محتوای حاکم بر این نوع از اقتصاد سیاسی، استتار روابط قدرت در اقتصاد سیاسی نئوکلاسیک و…. تبیین می گردد و همانند جلسات گذشته ایران و تاثیر اقتصاد سیاسی نئوکلاسیک بر ایران در مرکز توجه قرار  می گیرد. در نهایت و در جلسه چهارم آنچه جریان اقتصاد سیاسی جدید می نامیم محل بحث خواهد بود. مالجو در این جلسه موفقیت اقتصاد سیاسی نئوکلاسیک در به حاشیه راندن اقتصاد سیاسی مارکسی، تسلط رویکرد اقتصاد سیاسی نئوکلاسیک بر سایر حوزه های علم، دستور کار اقتصاد سیاسی جدید در سایه فاز امپریالیستی اقتصاد سیاسی نئوکلاسیک، کنترل اقتصاد سیاسی جدید بر ذهن توده ها و… را بررسی و مختصات تحول اقتصاد سیاسی را در سایه تسلط نظام سرمایه و مناسبات بازار برجسته می نماید.

درسگفتار اقتصاد سیاسی چیست با تدریس محمد مالجو یکی از دقیق ترین خوانش ها از تاریخ و ساختار اقتصاد سیاسی را به مخاطب ارائه می دهد و تسلط مالجو بر تاریخ و سیر تطور مفاهیم در چهارچوب علم اقتصاد و اقتصاد سیاسی مخاطب را با سطحی از بحث مواجه می نماید که اگر در ایران سابقه نداشته باشد حداقل نادر است.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g