الهیات و سینما/ مازیار اسلامی-صوتی تصویری

الهیات و سینما/ مازیار اسلامی-صوتی تصویری

800,000 ریال

توضیحات

درسگفتار الهیات و سینما به تدریس مازیار اسلامی درصدد است تا خوانشی تاریخی و تئوریک از نسبت الهیات و سینما و در واقع تاثیر الهیات بر سینما ارائه دهد. مازیار اسلامی در جلسه اول این درسگفتار ضمن ارائه شمایی کلی از مباحث پیش رو به بررسی درگیری سینما با مضامین الهیاتی می پردازد و این درگیری را در دو وجه فرمال و محتوایی بررسی می کند و تاثیر الهیات مسیحی بر سینما  در دو وجه فرمال و محتوایی را بررسی می نماید. و در این مسیر به تاثیراتی همچون توده ای کردن پرسش های الهیاتی توسط سینما تاثیر الهیات بر شکل گیری جریان های سینمایی و خوانش های سینمایی از مضامین الهیاتی می پردازد. نیز در همین جلسه سه رویکرد عمده در نسبت الهیات و سینما به طور اجمالی شرح می گردند و رویکرد پدیدار شناسانه آندره بازن به لاین نسبت برجسته می شود. جلسه دوم درسگفتار الهیات و سینما به بررسی رویکرد پدیدارشناسانه به نسبت الهیات و سینما با تاکید بر یکی از مهمترین نمایندگان این رویکرد یعنی پل شریدر اختصاص دارد در این جلسه ضمن شرح خوانش شریدر از سینما، سبک استعلایی او در مواجه با سینما از طریق واکاوی فیلم های یاسیجیرو ازو تبیین می گردد. دو رویکرد عمده دیگر در نسبت الهیات و سینما یعنی رویکرد مردم شناسانه و رویکرد ادبی موضوع جلسه سوم درسگفتار هستند. در این جلسه ضمن شرح و تبیین چیستی این دو رویکرد و تاثیر انها بر سینما نقدهای وارد به این دو نوع رویکرد نیز مطرح می گردد. در نهایت و در جلسه چهارم بازنمایی تصویر مسیح در سینما به مدد واکاوی فیلم های فیلمسازانی همچون جان فورد، اسکورسیزی، تیم برتون و… بررسی می شود.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g