امر اجتماعی، علوم اجتماعی، دولت/ابراهیم توفیق-صوتی تصویری

امر اجتماعی، علوم اجتماعی، دولت/ابراهیم توفیق-صوتی تصویری

800,000 ریال

توضیحات

ابراهیم توفیق در درسگفتار  “امر اجتماعی، علوم  اجتماعی،  دولت” درصدد است تا خوانشی  متفاوت از نظریه دولت در ایران ارائه دهد. وی در جلسه اول این درسگفتار به سوال چگونه جامعه ممکن می شود؟ پاسخ می دهد و در این مسیر به بررسی وضعیت تاریخی ایرانیان در مواجهه با مدرنیته می پردازد و دو نظریه همزمانی و ناهمزمانی تاریخی را طرح و  پیشینه تاریخی هر یک را شرح می دهد. در ادامه و در همین جلسه نیاز به یک نظریه ماتریالیستی انتقادی در رابطه با دولت برای فهم وضعیت کنونی ما طرح می شود و این نیاز در رابطه با دو نظریه تاخر تاریخی و همزمانی و پتانسیل های هریک از این نظریات  برای رسیدن به یک نظریه انتقادی در رابطه با دولت بررسی می شود.  در جلسه دوم از این درسگفتار نظریه دولت و نیاز به تولید فضا مورد بررسی قرار می گیرد و در این مسیر مسئله سیاست فضا، دگردیسی تکوین جامعه سیاسی، و مکان مندی سوژه سازی شرح و تفسیر می گردد. جلسه سوم از درسگفتار “امر اجتماعی، علوم اجتماعی، دولت”  لزوم گذر از تاریخ به جامعه شناسی و جامعه شناسی تاریخی طرح می شود و ضمن نقد نظریات همزمانی و ناهمزمانی به لزوم توجه به تکوین نوعی نظریه اجتماعی برای تاسیس نظریه دولت در ایران تاکید می شود. در نهایت و در جلسه چهارم مسئله نظام دانش برای تاسیس نظریه دولت در ایران برجسته شده و نقش ایدئولوژی در جلوگیری از تکوین این نظریه مورد توجه واقع می شود.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g