بازگشت به فروید: سوژه لاکانی/جواد گنجی-صوتی تصویری

بازگشت به فروید: سوژه لاکانی/جواد گنجی-صوتی تصویری

800,000 ریال

توضیحات

جواد گنجی در درسگفتار “بازگشت به فروید: سوژه لاکانی” در صدد ارائه تصویری از مفهوم سوژه در نظریه لاکانی است. وی در جلسه اول به اصول بنیانی تفکر لاکان پرداخته و نسبت لاکان با فروید را از خلال بررسی و شرح برخی از مهمترین مفاهیم روانکاوانه تبیین می کند در این جلسه مفاهیمی همچون دیگری، زبان، خود، ناخوداگاه و… شرح و بررسی می شوند. گنجی در جلسه دوم این درسگفتار به بررسی مفهوم سوژه نزد لاکان اقدام می کند و در این مسیر مفاهیمی کلیدی اندیشه لاکان همچون امر نمادین، امر واقعی و… را شرح داده و سپس مفهوم سوژه را در اندیشه لاکان تفسیر و شرح می کند. جلسه سوم درسگفتار بازگشت به فروید: سوژه لاکانی در ادامه جلسه گذشته به تفسیر و شرح مفهوم سوژه ی لاکانی اختصاص دارد و در مفاهیمی همچون نظم نمادین، قانون، دال، شکاف تهی، و دال آغازین در مسیر بحث مورد واکاوی قرار می گیرند. در نهایت ودر جلسه چهارم نسبت میان مفهوم سوژه با دیگر عناصر منظومه فکری لاکان سنجیده شده و مفاهیم سوژه زمانمند، معنا، وجود، میل دیگری و… بررسی می شوند.

درسگفتار بازگشت به فروید: سوژه لاکانی اولین مجموعه از کورس بازخوانی روانکاوی در موسسه مطالعات سیاسی-اقصادی پرسش است که توسط جواد گنجی تدریس می شود. در این مجموعه سعی بر ان است تا خوانشی دقیق و تخصصی بر مبنای متون اصلی مهمترین چهره های مکتب روانکاوی به مخاطبین ارائه گردد.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g