تاریخ تفکر معاصر در ایران / محمدرضا تاجیک- صوتی تصویری

تاریخ تفکر معاصر در ایران / محمدرضا تاجیک- صوتی تصویری

800,000 ریال

توضیحات

محمدرضا تاجیک در ادامه پروژه ی خود در راستای واکاوی منطق سیاست و امر سیاسی در ایران معاصر در درسگفتار “تاریخ تفکر معاصر در ایران” به دنبال پاسخگویی به سوال تاریخی و بنیانی چرایی نافکر مندی تاریخ در ایران است. تاجیک در پی پاسخ به این سوال ابتدا به بحران هویت انسان ایرانی در عصر مدرن می پردازد و مسئله مواجه با غرب به مثابه دیگری ای ناشناخته را در شکل گیری این بحران برجسته می نماید. سپس با بررسی تبعات مواجه با چنین دیگری ای نتیجه آنرا اغتشاش فکری در تاریخ فکر در ایران معرفی می نماید و ریشه ی این اغتشاش را در پیوند ایدئولوژی و سنت  متصلب تاریخی در ایران مورد بررسی قرار می دهد. سپس و در ادامه این واکاوی به سراغ مدرنیته ایرانی می رود. تاجیک در بررسی مدرنیته ایرانی دو عنصر قدرت حاکم و جامعه ی مطیع را در شکل گیری انچه مدرنیته ایرانی می نامد برجسته می نماید. در همین رابطه مسائلی همچون مدرنیته قوم مدارانه  و انکار امر سیاسی در تلاش برای شکل دهی به هویتی یکپارچه توسط دولت نیز طرح و مورد مداقه قرار می گیرد. در نهایت و در مقام جمع بندی تاجیک مسئله بحران در تفکر معاصر  در ایران را در پیوند با تاریخ علم در ایران مورد بررسی قرار داده و بحران در شکل گیری عقلانیت مدرن را تاثر تاریخی انسان ایرانی از هویت و تفکر شرح و تبیین می نماید.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g