تاریخ چیست؟ هاشم آقاجری- صوتی و تصویری

تاریخ چیست؟ هاشم آقاجری- صوتی و تصویری

800,000 ریال

توضیحات

هاشم آقا جری در جلسه اول از درسگفتار «تاریخ چیست» ضمن تفکیک دو ساحت و مفهوم تاریخ یعنی ساحت هستی شناختی و تاریخ معرفت شناختی به پرسش های مطرح در هر ساحت پرداخته و چهار پارادایم مربوط به ساحت هستی شناسی تاریخ را معرفی و در همین جلسه دو ­­ اسطوره ای و الهیاتی را تفسیر و تبیین می کند. در جلسه دوم چرایی گذار از پارادیم الهیاتی به پارادایم مدرن مورد بررسی قرار گرفته و پارادایم تاریخی مدرن از خلال واکاوی نظرات کسانی همچون ویکو، دکارت و آگوست کنت تبیین می شود. در جلسه سوم از درسگفتار تاریخ چیست؟ نظریات ژان ژٰاک روسو، امانوئل کانت و فردریش شلینگ درباره مفهوم تاریخ و ذیل مفهوم پارادایم مدرن درباره تاریخ تفسیر و تبیین می شود. جلسه چهارم این درسگفتار به چگونگی و چرایی تولد دانش تاریخ می پردازد و در این مسیر نظریات فلاسفه ای همچون هگل، فیلسوفان نئوکانتی و کسانی همچون ریکرت و فون رانکه درباره دانش تاریخ شرح داده می شود.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g