تاملاتی درباره هرمنوتیک فلسفی / مراد فرهادپور - صوتی تصویری

تاملاتی درباره هرمنوتیک فلسفی / مراد فرهادپور – صوتی تصویری

800,000 ریال

دسته:

توضیحات

مرادفرهادپور در جلسه اول از دوره اول درسگفتار “تاملاتی درباره هرمنوتیک فلسفی” به تقسیم انواع هرمنوتیک اشاره ای گذرا کرده و هرمنوتیک فلسفی و فلسفه ی هرمنوتیکی را از هم تمیز می دهد. در ادامه و در همین جلسه مسئله روش شناسی علوم انسانی و نسبت هرمنوتیک و روش در علوم انسانی را برجسته می کند. سپس و در جلسه دوم مسئله سنت، حقیقت و تفسیر مورد توجه واقع شده و از این طریق نسبت امر مطلق و روش مورد واکاوی قرار می گیرد. در مسیر بررسی مسئله روش در جلسه دوم فرهادپور آرا و نظریات فیلسوفانی همچون هگل، دیلتای و کانت را نیز شرح و تفسیر می کند و تلاش هایدگر برای گذار از معرفت شناسی به هستی شناسی درهرمنوتیک را برای مخاطبین شرح و تبیین می کند. هرمنوتیک و مدرنیته موضوع جلسه سوم درسگفتار تاملاتی درباره هرمنوتیک فلسفی است. فرهادپور در این جلسه هرمنوتیک سوظن و ویرانی معنا را تبیین کرده و هستی شناسی بنیادین هایدگر را شرح و تفسیر می کند. در نهایت و در جلسه چهارم نسبت هرمنوتیک و فلسفه و تجربه زبانی و فهم معنا مورد بررسی قرار می گیرد و هرمنوتیک تاریخی گرای گادامر مورد توجه واقع می شود.

 

 

 

 

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g