تحلیل مفاهیم روانشناختی مربوط به عمل اخلاقی و نتایج آن/مصطفی ملکیان- صوتی تصویری۱

تحلیل مفاهیم روانشناختی مربوط به عمل اخلاقی و نتایج آن/مصطفی ملکیان- صوتی تصویری۱

450,000 ریال

توضیحات

تحلیل مفاهیم روانشناختی مربوط به عمل اخلاقی و نتایج آن/مصطفی ملکیان- صوتی تصویری

دوره ۱۲ از کورس “روانشناسی اخلاق” به “تحلیل مفاهیم اخلاقی” اختصاص دارد. ملکیان در جلسه اول از این درسگفتار به تفکیک دو دسته از مفاهیم می پردازد و مفاهیم با ماهیت اخلاقی و مفاهیم الفاظ با ماهیت روانشناختی را از یکدیگر تمیز می دهد.و تاکید خود را بر مفاهیم یا الفظ با ماهیت روانشناختی قرار می دهد. پس از توضیح این تفکیک ملکیان در ادامه جلسه اول به توضیح مفاهیم عمل، فعل و نیت می پردازد و تفاوت عمل با فعل را برجسته نموده و نسبت نیت و افعال انسانی را نیز از خلال واکاوی مفاهیمی همچون علم، اراده و قصد مورد مداقه قرار می دهد. در جلسه دوم ملکیان به توضیح نظریه ی “انباشت لذت” که مربوط دوره  “سنجه های روان شناختی میزان اخلاقی زیستن/ نزیستن” می پردازد و در این زمینه ۵ نکته را شرح و تفسیر می نماید.  در جلسه سوم از این درسگفتار دسته ای دیگر از مفاهیم یا الفاظ با ماهیت  روانشناختی مورد توجه قرار می گیرند مفاهیمی همچون هدف و ضعف اراده و در همین جلسه مفهوم نیت نیز مورد واکاوی مجدد قرار می گیرد. در نهایت و جلسه چهارم مفاهیمی همچون کوشش، گزینش، قصور، داوری و شهود مورد بررسی دقیق و واکاوی مفهومی قرار گرفته و نسبت انها با افعال و زیست انسانی برجسته می گردد.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g