تفکررهایی "با" و "بدون" مارکس / مراد فرهادپور-صوتی تصویری

تفکررهایی “با” و “بدون” مارکس / مراد فرهادپور-صوتی تصویری

800,000 ریال

توضیحات

مراد فرهادپور در دوره اول از درسگفتارتفکررهایی “با”  و “بدون” مارکس تلاش می کند تا خوانشی جدید از مفهوم رهایی در اندیشه سیاسی معاصر و در تقابل با برخی از خوانش های محافظه کارانه ارائه دهد. فرهادپور در جلسه اول این درسگفتار به بررسی سه مفهوم آزادی، عدالت و رهایی می پردازد و ضمن تبار شناشی جداگانه دو مفهوم آزادی و عدالت تفاوت های بنیادی این دو مفهوم با یکدیگر برای برجسته و این دو مفهوم را در تقابل با مفهوم رهایی قرار می دهد. در جلسه دوم فرهادپور ضمن بیان برخی اصول متدلوژیک به بررسی تاریخ مفهوم رهایی می پردازد و استحاله ی این مفهوم را پس از تجربه شکست های تاریخی جنبش های رهایی بخش در تاریخ مورد واکاوی قرار داده و ضمن این واکاوی مفهومی از رهایی را که در اثر ان شکست ها استحاله گردیده را برجسته می نماید. در جلسه سوم دیالکتیک رهایی و سلطه در فاصله با دیالکتیک کمونیزم و سرمایه داری مورد توجه واقع می شود و سویه های رمانتیک تفکر رهایی شرح و تبیین می گردد. در نهایت  و در جلسه چهارم اندیشه رهایی در فلسفه کارل مارکس بررسی می شود. مسئله مازاد، جایگاه رهایی، جایگاه سلطه، نیروی کار و پروژه نقد اقتصاد سیاسی از جمله مباحثی هستند که در این جلسه طرح می گردند.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g