ثبت نام درسگفتار از اصلاح تا انقلاب: جامعه شناسی تاریخی ایران ۱۳۴۲-۱۳۵۷/ هاشم آقاجری

ثبت نام درسگفتار از اصلاح تا انقلاب: جامعه شناسی تاریخی ایران ۱۳۴۲-۱۳۵۷/ هاشم آقاجری

1,500,000 ریال

درسگفتارهای پاییز ۱۳۹۸ موسسه «پرسش»

از اصلاح تا انقلاب: جامعه شناسی تاریخی ایران ۱۳۴۲-۱۳۵۷

هاشم آقاجری

شروع دوره: سه شنبه ۲۱ آبان ماه ساعت ۱۷

۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷

توضیحات

درسگفتارهای پاییز ۱۳۹۸ موسسه «پرسش»

از اصلاح تا انقلاب: جامعه شناسی تاریخی ایران ۱۳۴۲-۱۳۵۷

هاشم آقاجری

شروع دوره: سه شنبه ۲۱ آبان ماه ساعت ۱۷

۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷