ثبت نام درسگفتار اقتصاد سیاسی ایران: ساختارها و سیاست های نابرابری زا پرویز صداقت

ثبت نام درسگفتار اقتصاد سیاسی ایران: ساختارها و سیاست های نابرابری زا پرویز صداقت

900,000 ریال

توضیحات

درسگفتارهای بهار ۱۳۹۷ موسسه “پرسش”
اقتصاد سیاسی ایران:
ساختارها و سیاست های نابرابری زا
پرویز صداقت
سه شنبه ۲۸ فروردین ماه ساعت ۱۷:۳۰
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷