ثبت نام درسگفتار اقتصاد سیاسی خصوصی سازی در ایران/ فرشاد مومنی

ثبت نام درسگفتار اقتصاد سیاسی خصوصی سازی در ایران/ فرشاد مومنی

1,300,000 ریال

توضیحات

درسگفتارهای زمستان ١٣٩٧ موسسه “پرسش”
اقتصاد سیاسی خصوصی سازی در ایران
فرشاد مومنی
شروع دوره: سه شنبه ۴ دی ماه ساعت ۱۷
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷