ثبت نام درسگفتار تأملاتی بر پیوند زبان و بدن از منظری فرویدی-لاکان/ جواد گنجی

ثبت نام درسگفتار تأملاتی بر پیوند زبان و بدن از منظری فرویدی-لاکان/ جواد گنجی

1,300,000 ریال

درسگفتارهای تابستان 1398 موسسه “پرسش”

زبان و بدن (۲): تأملاتی بر پیوند زبان و بدن از منظری فرویدی-لاکان

جواد گنجی

شروع دوره: سه شنبه 12 شهریورماه ساعت 17

توضیحات

درسگفتارهای تابستان 1398 موسسه “پرسش”

زبان و بدن (۲): تأملاتی بر پیوند زبان و بدن از منظری فرویدی-لاکان

جواد گنجی

شروع دوره: سه شنبه 12 شهریورماه ساعت 17

سرفصل میاحث جلسات:
یک- درون/بیرون و منشأ نامعلوم رانه‌ها
دوـ انتقال تأثرات: درهم‌تنیدگی روان و تن
سه- واقعیت روانی و زمان ازدست‌رفته
چهار- معرفت و لذت: تربیت حواس

88822010-88837647