ثبت نام درسگفتار : تحقق حق به شهر: برنامه ریزی و بودجه مشارکتی کمال اطهاری

ثبت نام درسگفتار : تحقق حق به شهر: برنامه ریزی و بودجه مشارکتی کمال اطهاری

900,000 ریال

توضیحات

درسگفتارهای زمستان ١٣٩۶ موسسه “پرسش”
تحقق حق به شهر: برنامه ریزی و بودجه مشارکتی
کمال اطهاری
یکشنبه ٢۴ دی ماه ساعت ١٧:٣٠
٨٨٨٢٢٠١٠-٨٨٨٣٧۶۴٧