ثبت نام درسگفتار جامعه شناسی تاریخی ایران در دوران پیشا مدرن/ هاشم آقاجری

ثبت نام درسگفتار جامعه شناسی تاریخی ایران در دوران پیشا مدرن/ هاشم آقاجری

1,300,000 ریال

توضیحات

درسگفتارهای زمستان ۱۳۹۷ موسسه «پرسش»

جامعه شناسی تاریخی ایران در دوران پیشا مدرن

هاشم آقاجری

شروع دوره: سه شنبه ۲ بهمن ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰

۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷