ثبت نام درسگفتار زیباشناسی شکست: بکت و فلسفه/ صالح نجفی

ثبت نام درسگفتار زیباشناسی شکست: بکت و فلسفه/ صالح نجفی

1,300,000 ریال

توضیحات

درسگفتارهای بهار ۱۳۹۸ موسسه «پرسش»

زیباشناسی شکست: بکت و فلسفه

صالح نجفی

شروع دوره: دوشنبه ۲۶ فروردین ماه ساعت ۱۷

۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷