ثبت نام درسگفتار مارکسیسم و الهیات/ مُراد فرهادپور

ثبت نام درسگفتار مارکسیسم و الهیات/ مُراد فرهادپور

900,000 ریال

درسگفتارهای پاییز ١٣٩۶ موسسه “پرسش”
مارکسیسم و الهیات
مُراد فرهادپور
شروع دوره: یکشنبه ٢۶ آذر ماه ساعت ١٧:٣٠
تلفن: ٨٨٨٢٢٠١٠-٨٨٨٣٧۶۴٧

توضیحات

درسگفتارهای پاییز ١٣٩۶ موسسه “پرسش”
مارکسیسم و الهیات
مُراد فرهادپور
شروع دوره: یکشنبه ٢۶ آذر ماه ساعت ١٧:٣٠
تلفن: ٨٨٨٢٢٠١٠-٨٨٨٣٧۶۴٧