ثبت نام درسگفتار هت‌تریکِ فلوبر: انقلاب در ادبیات، از سارتر تا رانسیر/ صالح نجفی 

ثبت نام درسگفتار هت‌تریکِ فلوبر: انقلاب در ادبیات، از سارتر تا رانسیر/ صالح نجفی 

1,500,000 ریال

سرفصل مباحث جلسات:

جلسه اول: تروما، اعتیاد و بولیمیای زمان

جلسه دوم: چرا اِما بُواری باید کشته می‌شد؟

جلسه سوم: چرا حوصله اِما بُواری سررفت؟

جلسه چهارم: مادام بُواری و انقلاب زیباشناختی

۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷

توضیحات

درسگفتارهای زمستان ۱۳۹۸ موسسه «پرسش»

هت‌تریکِ فلوبر: انقلاب در ادبیات، از سارتر تا رانسیر

صالح نجفی

شروع دوره: دوشنبه ۱۴ بهمن ماه ساعت ۱۷

سرفصل مباحث جلسات:

جلسه اول: تروما، اعتیاد و بولیمیای زمان

جلسه دوم: چرا اِما بُواری باید کشته می‌شد؟

جلسه سوم: چرا حوصله اِما بُواری سررفت؟

جلسه چهارم: مادام بُواری و انقلاب زیباشناختی

۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷