ثبت نام درسگفتار پدیدارشناسی هنر: تجربه زیبایی شناختی به روایت میکل دوفرن (2)/ مسعود علیا

ثبت نام درسگفتار پدیدارشناسی هنر: تجربه زیبایی شناختی به روایت میکل دوفرن (2)/ مسعود علیا

1,500,000 ریال

درسگفتارهای پاییز ۱۳۹۸ موسسه «پرسش»

پدیدارشناسی هنر: تجربه زیبایی شناختی به روایت میکل دوفرن 2

مسعود علیا

شروع دوره: شنبه 2 آذرماه ساعت ۱7

۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷

توضیحات

درسگفتارهای پاییز ۱۳۹۸ موسسه «پرسش»

پدیدارشناسی هنر: تجربه زیبایی شناختی به روایت میکل دوفرن 2

مسعود علیا

شروع دوره: شنبه 2 آذرماه ساعت ۱7

۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷