ثبت نام درسگفتار پدیدارشناسی هنر: تجربه زیبایی شناختی به روایت میکل دوفرن/ مسعود علیا

ثبت نام درسگفتار پدیدارشناسی هنر: تجربه زیبایی شناختی به روایت میکل دوفرن/ مسعود علیا

1,500,000 ریال

درسگفتارهای پاییز ۱۳۹۸ موسسه «پرسش»

پدیدارشناسی هنر:
تجربه زیبایی شناختی به روایت میکل دوفرن

مسعود علیا

شروع دوره: شنبه ۲۰ مهرماه ساعت ۱۷

۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷

توضیحات

درسگفتارهای پاییز ۱۳۹۸ موسسه «پرسش»

پدیدارشناسی هنر:
تجربه زیبایی شناختی به روایت میکل دوفرن

مسعود علیا

شروع دوره: شنبه ۲۰ مهرماه ساعت ۱۷

۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷