ثبت نام درسگفتار چگونه می توان بدیل سرمایه داری را ساخت؟/ کمال اطهاری

ثبت نام درسگفتار چگونه می توان بدیل سرمایه داری را ساخت؟/ کمال اطهاری

1,500,000 ریال

چگونه می توان بدیل سرمایه داری را ساخت؟

کمال اطهاری

توضیحات

درسگفتارهای پاییز ۱۳۹۸ موسسه «پرسش»

چگونه می توان بدیل سرمایه داری را ساخت؟

کمال اطهاری

شروع دوره: یکشنبه 3 آذرماه ساعت ۱7

۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷