حاکمیت و قدرت موسس /فاطمه صادقی-صوتی تصویری

حاکمیت و قدرت موسس /فاطمه صادقی-صوتی تصویری

800,000 ریال

توضیحات

فاطمه صادقی در درسگفتار حاکمیت و قدرت موسس و در جلسه اول به سیر تاریخی شکل گیری مفهوم  حاکمیت و بحران های برآمده از این مفهوم در تاریخ اندیشه سیاسی به اجمال مرور می کند و سپس بحث بر سر بنیان های حقوقی و سیاسی حاکمیت و تقدم هر یک بر دیگری را شرح و تبیین می کند. سپس و در جلسه دوم نسبت حاکمیت و الهیات  مورد مداقه واقع شده و پرسش های الهیاتی درباره مفهوم حاکمیت در قرون وسطی متاخر با بررسی برخی از مهمترین مفاهیم و چالش های نظری در این دوران نظیر حق الهی پادشاهان، حق الهی پاپ، حق حاکمیت و قانون گذاری ، حاکمیت مردمی و… مورد بررسی واقع شده و نظریه ژان بدن درباره حاکمیت برجسته می شود. در جلسه سوم از درسگفتار حاکمیت و قدرت موسس بحث حاکم و استثنا مطرح شده و سیر گذر از مفهوم پیشا مدرن  حاکمیت در اندیشه سیاسی به مفهوم مدرن حاکمیت در اندیشه سیاسی مدرن مورد توجه قرار گرفته و نظریه کارل اشمیت درباره حاکمیت و سیطره خوانش حقوقی از این مفهوم در اندیشه سیاسی مدرن تفسیر می شود. در نهایت و در جلسه چهارم ذیل عنوان معمای قدرت موسس نظریات متفکرانی همچون هانا آرنت، آنتونیو نگری و جورجو آگامبن درباره حاکمیت تبیین می گردد.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g