تحلیل آثار شکسپیر/محمدرضایی راد-صوتی تصویری

تحلیل آثار شکسپیر/محمدرضایی راد-صوتی تصویری

450,000 ریال

توضیحات

درسگفتار تحلیل آثار شکسپیر دوره اول از کورس بازخوانی آثار شکسپیر در موسسه پرسش است که توسط محمدرضایی راد ارائه گردیده است. رضایی راد در این درسگفتار سعی بر آن دارد تا روش شناسی و اصول بنیادین خوانش آثار شکسپیر را فراهم نماید. در جلسه اول این درسگفتار مفهوم درام و تراژدی در بستر تفکر غربی مورد واکاوی قرار می گیرد و ریشه های شکل گیری مفهومی  به نام تراژدی انگلیسی مورد بررسی واقع می گردد. در جلسه دوم از این درسگفتار رابطه سیاست و شهریاری در آثار شکسپیر مورد بررسی قرار می گیرد و این نسبت در چهارچوب نمایشنامه مکبث برجسته می گردد. رضایی راد در جلسه سوم مفاهیمی همچون درام اپیک و درام تاریخی را مورد مداقه قرار داده و نیز بازی هایزبانی در تراژدی های شکسپیر را بررسی می نماید. در نهایت و در جلسه چهارم از درسگفتار تحلیل آثار شکسپیر مفهوم عشق و نسبت آن مفاهیم کلیدی دیگر همچون نگاه، رقیب، باروری و… در تراژدی های شکسپیر تحلیل می گردد.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g