درسگفتار دردسرهای لذّت و نمودهای جنسیت: ناخودآگاه از زنان چه می‌داند؟ (هستی‌شناسی فرویدی-لاکانی) / جواد گنجی

درسگفتار دردسرهای لذّت و نمودهای جنسیت: ناخودآگاه از زنان چه می‌داند؟ (هستی‌شناسی فرویدی-لاکانی) / جواد گنجی

900,000 ریال

درسگفتارهای زمستان ۱۳۹۶ موسسه “پرسش”

دردسرهای لذّت و نمودهای جنسیت: ناخودآگاه از زنان چه می‌داند؟ 
(هستی‌شناسی فرویدی-لاکانی)

جواد گنجی
سه شنبه ۱۷ بهمن ماه ساعت۱۷:۳۰

توضیحات

درسگفتارهای زمستان ۱۳۹۶ موسسه “پرسش”

دردسرهای لذّت و نمودهای جنسیت: ناخودآگاه از زنان چه می‌داند؟ 
(هستی‌شناسی فرویدی-لاکانی)

جواد گنجی
سه شنبه ۱۷ بهمن ماه ساعت۱۷:۳۰

۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷

سرفصل مباحث جلسات:
جلسه اول ـــ از هیستری فرویدی تا زنانگی لاکانی: آیا زن وجود دارد؟
جلسه دوم ـــ هستی‌شناسی سکس یا جنسیت: مرض زندگی
جلسه سوم ـــ کلمه‌ها و تاثرها: معرفت و ژوئیسانس
جلسه چهارم ـــ فالوس: داشتن یا بودن