درسگفتار دلوز و مسئله بازتولید / عادل مشایخی

Placeholder

درسگفتار دلوز و مسئله بازتولید / عادل مشایخی

دسته:

توضیحات

درسگفتارهای بهار ۱۳۹۶ موسسه “پرسش”
درسگفتار دلوز و مسئله بازتولید.

 

/عادل مشایخی
شروع دوره:سه شنبه ۲۹فروردین  ماه ساعت ۱۷:۳۰
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷
qporsesh.com