دیالکتیک در اندیشه دورکهایم / محمدامین قانعی راد - صوتی تصویری

دیالکتیک در اندیشه دورکهایم / محمدامین قانعی راد – صوتی تصویری

800,000 ریال

دسته:

توضیحات

قانعی راد در جلسه اول درسگفتار  “دیالکتیک در اندیشه دورکهایم” به مسئله ذهنیت جامعه شناسی و بینش جامعه شناسی می پردازد، و دیالکتیک و تضاد میان این دو را شرح و تبیین می کند. درهمین جلسه بینش جامعه شناسی از منظر دورکهایم مورد بررسی قرار گرفته و نسبت دورکهایم با ایده آلیسم و ماتریالیسم برای مخاطبین شرح و تفسیر می گردد. در جلسه دوم قانعی راد ضمن ادامه مباحث مربوط به دیالکتیک دراندیشه دورکهایم همچون هستی اجتماعی، مسئله تقسیم کار، قطبی شدن جامعه، واقعیت و ارزش به سراغ تبیین و تفسیر دیالکتیک در اندیشه ژرژ گورویچ، جامعه شناس فرانسوی می پردازد. موضوع جلسه سوم درسگفتار دیالکتیک در اندیشه دورکهایم، وجدان جمعی، آگاهی جمعی و مسئله اخلاق است. مباحثی همچون؛ معرفت شناسی در اندیشه دورکهایم، روش شناسی دورکهایم، هستی اخلاق و هستی جامعه و مسئله اخلاق در جامعه شناسی از مهم ترین مباحث مطرح شده در این درسگفتار هستند. در نهایت جلسه چهارم این درسگفتار به اصول دیالکتیک در اندیشه دورکهایم اختصاص دارد. قانعی راد در جلسه ضمن مقایسه نظریه دورکهایم و گورویچ درباره دیالکتیک مفهوم فردیت و جامعه، مسئله تضاد اجتماعی، مسئله دولت و اخلاق را بر اساس نظریه دیالکتیک دورکهایم مورد بررسی و تفسیر قرار می دهد.

درسگفتار دیالکتیک در اندیشه دورکهایم آخرین درسگفتار دکتر قانعی راد در موسسه پرسش است. مدتی بعد از این درسگفتار قانعی راد درگذشت. یاد، نام و منش خاص او همواره الگویی برای تمامی دانشجویان علوم انسانی و اجتماعی خواهد بود. یادش گرامی.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g