"رئالیسم در سینما" /مازیار اسلامی-صوتی تصویری

“رئالیسم در سینما” /مازیار اسلامی-صوتی تصویری

800,000 ریال

توضیحات

مازیار اسلامی در درسگفتار “رئالیسم در سینما” درصدد است تا خوانشی دقیق از یکی از مهمترین نظریات تاریخ هنر ارائه نماید. تاکید اسلامی در این درسگفتار بر بازخوانی رئالیسم در سینماست هرچند برای روشن کردن بحث و تدقیق مفاهیم دست به توضیح و شرح مفهوم تاریخی رئالیسم در عرصه هنر نیز می پردازد. اسلامی در جلسه اول از این درسگفتار به خوانش زیگفرید کراکائر از مفهوم رئالیسم می پردازد و دوسطح زیبایی شناسانه و معرفت شناسانه را در بررسی این مفهوم برجسته می نماید و سپس خوانش هستی شناسانه کراکائر را در برابر این دو خوانش می نشاند. سپس و در جلسه دوم نظریات آندره بازن در مورد رئالیسم را تحلیل می نماید و تفاوت ها و شباهت های تحلیل او را با کراکائر مورد توجه قرار می دهد. جلسه سوم درسگفتار رئالیسم در سینما نظریات لوکاچ در رابطه با رئالیسم اختصاص دارد. اسلامی در این جلسه ضمن خوانش نظریات لوکاچ در اینباره به نقد برشت بر نظریات او می پردازد. نیز در همین جلسه نظریات رولان بارت و مک کیب نیز در رابطه با مفهوم رئالیسم مورد مداقه واقع می شوند. در نهایت و در جلسه چهارم مفهوم نورئالیسم و سینمای نورئالیستی برجسته می گردد و از خلال نظریات دومینیکو پی یوری فیکاتو زیبایی شناسی نو رئالیستی در مقام گذر از رئالیسم به مثابه سبکی محافظه کارانه مورد بررسی قرار می گیرد و خوانش ژیل دلوز از این مفهوم نیز برجسته می گردد.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g