روانکاوی و هنر مدرن: از ادگار دگا تا مارسل دوشان / صالح نجفی - صوتی تصویری

روانکاوی و هنر مدرن: از ادگار دگا تا مارسل دوشان / صالح نجفی – صوتی تصویری

800,000 ریال

دسته:

توضیحات

صالح نجفی در درسگفتار «روانکاوی و هنر مدرن: از ادگار دگا تا مارسل دوشان» درصدد است تا نسبت هنرمند و اثر هنری را از منظری روانکاوانه مورد توجه قرار دهد. نجفی در جلسه اول این درسگفتار انقلاب زیبایی شناختی ادگار دگا را از خلال واکاوی زیست و تاثرهای روانی او مورد توجه قرار داده و مسیر گذار از کلاسیسم به مدرنیسم در کارهای او را برجسته کرده و در این مسیر توامان، روند شکل گیری هنر مدرنیستی را نیز از خلال ارجاع به کارها و نوشته های کسانی همچون پیکاسو و دانلد کاسپیت شرح و تبیین می کند. پیر بونار و ایده آغازین نقاشی عنوان جلسه دوم درسگفتار روانکاوی و هنر مدرن است. نجفی در این جلسه ضمن واکاوی خاستگاه زیبایی شناختی کارهای بونار و نسبت او با جنبش یا گروه نبی ها زیست و تاثرهای درونی بونار به مثابه هنرمندی تکرو را از خلال بازخوانی و تماشای کارهای او برای مخاطبین شرح می دهد. در ادامه و درهمین جلسه تلاش بونار برای ثبت زیبایی های ناپایدار و گذاران زیست روزمره و بازنمایی واقعیت از خلال ثبت امورعادی زیست روزمره و امکانات زیبابی شناسی این نوع نگاه به جهان برای مخاطبین تبیین می گردد. نجفی در جلسه سوم به سراغ هانری ماتیس و ناخودآگاه زیباشناختی می رود. خاستگاه زیبایی شناختی ماتیس، اضطراب خلاق در کارهای ماتیس، تاثیر زیست و تحولات روحی ماتیس بر خلق کارهایش و لحظه گسست در آفرینش کارهای او از جمله مباحث این جلسه هستند. مارسل دوشان و زیباییِ بی تفاوتی عنوان جلسه انتهایی درسگفتار روانکاوی و هنر مدرن است. نجفی در این جلسه انقلاب زیبایی شناسی دوشان و نسبت آن با نظریه رخداد را مورد بررسی قرار داده و دوشان را به مثابه سنتز میان فتوریسم و کوبیسم معرفی می کند. نیزدر همین جلسه سویه های روانی و حالات روانی مترتب بر خلق کارهای دوشان را از طریق بررسی زیست شخصی او مورد توجه قرار می دهد. خویشتن هنرزاد در جهان زیبایی شناسی دوشان، منطق زیبایی شناختی دوشان و خلق منطق زیبایی بی تفاوتی در کارهای او از جمله مضامین این جلسه هستند.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g