سوژه سیاسی چیست؟ /محمدرضا تاجیک-صوتی تصویری

سوژه سیاسی چیست؟ /محمدرضا تاجیک-صوتی تصویری

800,000 ریال

توضیحات

محمدرضا تاجیک در درسگفتار سوژه سیاسی چیست؟ درصدد است تا خوانشی دقیق از یکی از غامض ترین مفاهیم حوزه فلسفه ی سیاسی به مخاطب ارائه دهد. تاجیک در این درسگفتار ضمن بررسی تاریخی و سیر تطور مفهوم سوژه سیاسی سعی  بر آن دارد تا مصادیق سوژگی سیاسی را در دل تاریخ ایران معرفی و در ذیل آن تحول مفهومی سوژه سیاسی را برای انسان ایرانی مشخص نماید. وی در جلسه اول این درسگفتار ملاحظاتی متدولوژیک درباره طرح خود ارائه نماید و در این ضمن بررسی ای از مفهوم ایرانی بودن و “خود” ایرانی ارائه می دهد. در جلسه دوم مسئله “خود ایرانی” و سوژه سیاسی مورد واکاوی قرار می گیرد  و مسائلی همچون؛ فقدان تولید معنا در دل تاریخ ایرانی، کنش سیاسی، انسان ایرانی و سیاست بررسی، طرح و شرح می گردند. در ادامه و در جلسه سوم نسبت سوژه ی سیاسی و “دیگری” از خلال آرا کسانی همچون دریدا و فوکو مورد مداقه قرار می گیرد. در نهایت و در جلسه چهارم تطور تاریخی مفهوم سوژه سیاسی از خلال بررسی معنای این مفهوم و مصادیق گوناگون آن نزد مکاتب گوناگون فکری تفسیر و تبیین می گردد.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g