فروید و زیبا شناسی: ماجراجویی های فروید در عالم هنر /صالح نجفی-صوتی تصویری

فروید و زیبا شناسی: ماجراجویی های فروید در عالم هنر /صالح نجفی-صوتی تصویری

800,000 ریال

توضیحات

صالح نجفی در درسگفتار فروید و زیبا شناسی: ماجراجویی های فروید در عالم هنر به بررسی شش نوشته فروید درباره هنر و ادبیات می پردازد. مقاله فروید درباره مجسمه موسی اثر میکل آنجلو، مقاله ای درباره ی داوینچی، مقاله او درباره نمایشنامه روسمرس هولم و بانوی دریایی ایبسن، نوشته او درباره گرادیوای ویلهلم ینسن و نهایتا مرد شنی هافمن. همانطور که خود نجفی در ابتدای درسگفتار تاکید می کند، یکی از این مقالات به مواجهه فروید با آفریننده اثر هنری اختصاص دارد و چهار مقاله باقی مانده به خود اثر هنری پرداخته اند. نجفی طی چهار جلسه ی این درسگفتار ضمن بررسی یک به یک این مقالات مسیر ماجراجویی های فروید در عالم هنر را نیز برای مخاطبین خود ترسیم و اصول مواجه روانکاوانه با هنر و امر هنری تبیین می کند و در این راه از متفکرانی همچون رانسیر و لاکان نیز کمک می گیرد. همچنین در طی این درسگفتار برخی از مهمترین نوشته های فروید همچون تفسیر خواب و مقاله امر غریب در نسبت با هدف درسگفتار مورد بازخوانی قرار می گیرند.

درسگفتار فروید و زیبایی شناسی با تدریس صالح نجفی بی شک یکی از جذاب ترین و در عین دقیق ترین خوانش ها از مواجه فروید با عالم هنر را ارائه می دهد. مواجه ای که مخاطب از ابتدای آن با مختصات و ظرایف زیست فکری فروید همراه شده و همزمان با فرویدی کمتر شناخته شده نیز رو در رو قرار می گیرد.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g