فلسفه اخلاق : سازگاری و ناسازگاری اخلاقی زیستن با عقلانی زیستن/مصطفی ملکیان / صوتی تصویری

فلسفه اخلاق : سازگاری و ناسازگاری اخلاقی زیستن با عقلانی زیستن/مصطفی ملکیان / صوتی تصویری

450,000 ریال

توضیحات

دوره پنجم از کورس فلسفه اخلاق به بررسی “سازگاری/ناساگاری اخلاقی زیستن با عقلانی زیستن اختصاص” دارد. ملکیان در جلسه اول این درسگفتار به شرح و تفسیر ساحات وجود انسان می پردازد و ذیل همین بحث ساحت ارزش ها در وجود انسان را برجسته کرده و ۵ نوع ارزش را از هم تمیز می دهد: ارزش های ذاتی، ارزش های درونی،ارزش های ابزاری،ارزش های نقشی و ارزش های نسبی. در ادامه و در پاسخ به سوالی که در دوره گذشته به آن اشاره شده بود. به بررسی احکام اخلاقی پرداخته می شود و چهار نظریه در این رابطه بررسی و تبیین می شوند که در همین جلسه نظریه هیجانی انگاری( عاطفه گرایی) تفسیر و شرح می گردد.در جلسه دوم نظریه توصیه گرایی درباره احکام اخلاقی بررسی شده  و ضمن بررسی مفاهمیمی همچون “امر” و توصیه” به نقد این نظریه نیز پرداخته می شود. در همین جلسه نظریه سوم درباره احکام اخلاقی که نظریه مبتنی بر احساسات عواطف و هیجانات مثبت و منفی و نظریه اول دیوید هیوم در رابطه با اخلاق بررسی می شود. در جلسه سوم درسگفتار “سازگاری/ناساگاری اخلاقی زیستن با عقلانی زیستن اختصاص” و در ادامه بحث از جلسه گذشته نظریه دوم هیوم که تحت عنوان ناظر آرمانی شناخته می شود بررسی گردیده  و سپس مورد نقد و ارزیابی قرار می گیرد. در ادامه نظریه دیگر در رابطه نظریه سوم دررابطه با احکام اخلاقی یعنی نظریه فراطبیعت گرایانه بررسی شده و نقد می شود  و سپس در نظریه نسبی گرایانه اخلاقی (جامعه محور) ذیل نظریه سوم بررسی و سپس نقد می گردد. در نهایت و در جلسه چهارم نظریه چهارم در رابطه احکام اخلاقی یعنی نظریه احکام اخلاقی خبر از شهود ما می دهند مورد بررسی واقع شده و انواع شهود و تاثیرات آنها بر اخلاقی زیستن انسان ها بررسی می گردد.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g