مارکس و خون آشام ها: اقتصاد سیاسی مردگان/ صالح نجفی - صوتی تصویری

مارکس و خون آشام ها: اقتصاد سیاسی مردگان/ صالح نجفی – صوتی تصویری

800,000 ریال

دسته:

توضیحات

صالح نجفی در جلسه اول درسگفتار “مارکس و خون آشام ها: اقتصاد سیاسی مردگان” به مسئله مارکس واستعاره ها می پردازد. نجفی این جلسه را با تلاش برای پاسخ به سوال “چگونه باید مارکس خواند” آغاز می کند و خواندن سرمایه از طریق ایده استعاره را تبیین می کند. در همین جلسه نجفی به تفسیر و شرح ایده خون آشام به مثابه استعاره اصلی در سرمایه مارکس  اقدام می کند. مارکس و سیاست تلمیح عنوان جلسه دوم درسگفتار مارکس و خون آشام هاست. در این جلسه استعاره خون آشام در متن جلد اول سرمایه مارکس مورد تدقیق و بازخوانی واقع شده و چرایی اهمیت این استعاره در آثار مارکس و تاثیر این اهمیت بر تاریخ مارکسیسم و در ک ما ازمفهوم سرمایه داری مورد توجه واقع می شود. در جلسه سوم نجفی سه رهیافت درباره نسبت مارکس و استعاره خون آشام را برای مخاطبین شرح داده  و تفاوت استفاده مارکس از این استعاره را فیلسوفان و نویسندگان دیگری که از این استعاره در نوشته ها و تفکرات خود استفاده کرده اند را برای مخاطبین تبیین می کند. در نهایت و در جلسه چهارم در چهارچوب استعاره خون آشام در آثارمارکس نظام سرمایه داری و اقتصاد سیاسی حاکم بر آن مورد توجه واقع شده و مفهوم اقتصاد سیاسی مردگان از منظر مارکسی مورد تشریح قرار می گیرد.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g