مجموعه درسگفتارهای روانشناسی اخلاق/ مصطفی ملکیان

مجموعه درسگفتارهای روانشناسی اخلاق/ مصطفی ملکیان

5,440,000 ریال

توضیحات

مجموعه درسگفتارهای روانشناسی اخلاق با تدریس مصطفی ملکیان به بررسی یکی از جدید ترین شاخه های علم اخلاقمی پردازد. این مجموعه شامل هفده درسگفتار است. ملکیان در دوره اول این درسگفتار مباحثروش شناختی و بنیادین مربوط به این مبحث را طرح کرده و به توضیح و تدقیق برخی مفاهیم کلیدی در رابطه با ایندرسگفتار می پردازد. وی در دوره دوم به بحث در رابطه با عوامل روانی ابداع نهاد اخلاق می پردازد و تلاش می کند تاتوضیح دهد چرا انسان دست به ایجاد نهادی به اسم نهاد اخلاق زدند. در دوره سوم ملکیان به بررسی چرایی التزام وعدم التزام انسانها به نهاد اخلاق می پردازد و چرایی رویکرد و پشتکرد انسانها به نهاد اخلاق را مورد واکاوی قرار میدهد ملکیان در دوره چهارم  به بررسی خاستگاه های روانی عمل اخلاقی می پردازد و ریشه روانی چرایی دست زدنانسانها به عمل اخلاقی را مورد مداقه قرار می دهد. در دوره پنجم از کورس روانشناسی اخلاق ملکیان به بررسی مفهوممتعلق انگیزش اخلاقی می پردازد و خودگزینی و دیگر گزینی انسانها را در زمینه امر اخلاقی بررسی می کند. عشق،غمخواری و دیگر گزینی عنوان ششمین دوره از درسگفتارهای روانشناسی اخلاق است که به انواع عشق و تاثیر هرکدام در اخلاقی زیستن انسان و نیز به بررسی مفهوم عاشقی و تاثیر آن بر اخلاقی زیستن انسان می پردازد. دوره هفتم کورسروانشناسی اخلاق به بررسی شکاف میان معرفت و عمل اخلاقی می پردازد. ملکیان در این دوره درصدد است تا چرایی عدمهماهنگی میان شناخت اخلاقی آدمیان و فعل اخلاقی آنان را  مورد واکاوی قرار دهد. دوره هشتم این کورس به عوامل موثر در رویکرد و پشتکرد به نظریه ها و نظام های اخلاقی گوناگون اختصاص دارد. در واقع این دوره دلایل گرایش انسان ها به نظریات و نظام های اخلاقی گوناگون و رفتار بر اساس هرکدام از انها را مورد بررسی قرار می دهد. عنوان نهمین دوره از این مجموعه آثار و نتائج اخلاقی زیستن/ نزیستن است. در این دوره تبعات روانی و نیز واقعی رفتار اخلاقی یا غیر اخلاقی انسان از منطر روانشناسی اخلاق مورد بررسی قرار می گیرد. دوره دهم کورس روانشناسی اخلاق به بررسی سنجه های گوناگون میزان اخلاقی زیستن/ نزیستن اختصاص دارد. در این دوره سنجه ها و معیارهایی که بر اساس آنها می توان در مورد میزان اخلاقی بودن افعال آدمیان قضاوت کرد برجسته می گردند. یازدهمین درسگفتار از کورس روانشناسی اخلاق به معیارهای روانشناختی ترجیح یک نظریه یا نظام اخلاقی بر نظریه و نظام های اخلاقی دیگر می پردازد. دوره دوازدهم به تحلیل مفاهیم روانشناختی مربوط به عمل اخلاقی و نتائج آن اختصاص دارد که دوره های سیزدهم و چهاردهم این کورس را نیز شامل می شود. دوره پانزدهم  به تحلیل و نقد پیش فرض های روانشناختی جبر، اختیار و مسئولیت اخلاقی می پردازد. در این دوره بحث بر سر این خواهد بود که  آدمیان تا چه حد امکان انجام افعال به صورت کلی و افعال اخلاقی به صورت خاص را در حیطه اختیار خود دارند. ملکیان در دوره شانزدهم از کورس روانشناسی اخلاق برخی دیگر از پیش فرض های روانشتاختی روانشناسی اخلاق را مورد واکاوی قرار داده و نهایتا در دوره هفدهم مسئله تعلیم و تربیت اخلاقی را شرح و تبیین می نماید.

 

۱۷ دوره درسگفتار از مصطفی ملکیان شامل:

۱- مباحث منتخب از روانشناسی اخلاق

۲- عوامل روانی ابداع نهاد اخلاق

۳- پیش فرض های روانشناختی التزام و عدم الترام به نهاد اخلاف

۴- خاستگاه انگیزش اخلاقی

۵- عشق، غمخواری و دیگر گزینی

۶ – متعلق انگیزش اخلاقی

۷- شکاف میان معرفت اخلاقی و عمل اخلاقی

۸- عوامل موثر در رویکرد/پشتگرد به نظام ها و نظریه های اخلاقی گوناگون

۹-آثار و نتائج اخلاقی زیستن/نزیستن

۱۰-سنجه های گوناگون میزان اخلاقی زیستن/نزیستن

۱۱-معیارهای روانشناختی ترجیح یک نظام یا نظریه اخلاقیبر نظام ها و نظریات اخلاقی دیگر

۱۲-تحلیل مفاهیم روانشناختی مربوط به عمل اخلاقی و نتائج آن

۱۳-تحلیل مفاهیم روانشناختی مربوط به فضیلت/رذیلت های اخلاقی (۱)

۱۴-تحلیل مفاهیم روانشناختی مربوط به فضیلت/رذیلت های اخلاقی (۲)

۱۵-تحلیل و نقد پیش فرض های روانشناختی جبر، اختیار و مسئولین اخلاقی

۱۶- برخی دیگر از پیش فرض های روانشناختی روانشناسی اخلاق

۱۷- تعلیم و تربیت اخلاقی

 

توضیحات تکمیلی

وزن 5200 g