مجموعه درسگفتارهای فلسفه،فلسفه سیاسی و اندیشه/ مراد فرهادپور، محمد مجتهد شبستری،صالح نجفی، محمدرضا تاجیک و...

مجموعه درسگفتارهای فلسفه،فلسفه سیاسی و اندیشه/ مراد فرهادپور، محمد مجتهد شبستری،صالح نجفی، محمدرضا تاجیک و…

13,950,000 ریال

توضیحات

مجموعه درسگفتارهای فلسفه، فلسفه سیاسی، اندیشه
این مجموعه شامل ۳۱ مجموعه درسگفتار از  محمد مجتهد شبستری، مراد فرهادپور،  محمد رضا تاجیک، صالح نجفی،عادل مشایخی و ابراهیم توفیق  است، برای آن دسته از مخاطبین جدی فلسفه و فلسفه سیاسی و تاریخ اندیشه که به دنبال خوانش های دقیق و متفاوت از مهمترین متفکران قدیم و جدید و نیز واکاوی و تدقیق در مهمترین مفاهیم حوزه علوم اجتماعی  هستند مفید فایده خواهد بود و به مثابه آرشیوی غنی و متفاوت سالها مورد استفاده  استادان، پزوهشگران، دانشجویان و علاقمندان این حوزه قرار خواهد گرفت .

 

۱۲ دوره درسگفتار از مراد فرهادپور شامل:

۱- دیالکتیک روشنگری (دوره اول)

۲- لاکان: ملاحظاتی انتقادی

۳- والتر بنیامین: فلسفه تاریخ، فلسفه زبان (دوره اول)

۴- والتر بنیامین: فلسفه تاریخ، فلسفه زبان (دوره دوم)

۵- اندیشیدن همراه با بدیو

۶- هگل از دیدگاه ژیژک

۷-آدورنو: دیالکتیک منفی

۸- ملاحظاتی درباره فلسفه و نظریه تاریخ در ایران

۹- ملاحظاتی درباره ماتریالیسم تاریخی (دوره اول)

۱۰-مارکسیسم و الهیات

۱۱- ملاحظاتی فلسفی درباره غرب

۱۲- تفکر رهایی با و بدون مارکس

۱۰ دوره درسگفتار از صالح نجفی شامل:

۱- فلسفه علیه فلسفه: نیچه به روایت آلن بدیو

۲- نیچه به روایت دلوز

۳- نظریه حقیقت در فلسفه نیچه

۴- مارکسیسم، آنارشیسم و تجربه انتر ناسیونال

۵- فروید و زیبایی ناسی

۶- فروید و فلسفه
۷- فروید و زیبایی شناسی: ماجراجویی های فروید در عالم هنر
۸- اسطوره های فروید: ادیپوس در چهار پرده

۹- حق دروغ گفتن: کانت- لاکان

۱۰- نقاشی و ماخولیا

۲ دوره درسگفتار از عادل مشایخی

۱-مرگ در هستی و زمان هایدگر

۲- نکاتی درباره خوانش پراگماتیستی هایدگر

۵ دوره درسگفتار از محمد رضا تاجیک

۱-امر سیاسی چیست؟

۲- سوژه سیاسی چیست؟

۳- نقد چیست؟

۴-تاریخ تفکر معاصر در ایران

۵- چپ پست مدرن در ایران معاصر

۱ دوره درسگفتار از محمد مجتهد شبستری

تاملاتی درباره هرمنوتیک و فلسفه زبان

۱ دوره درسگفتار از ابراهیم توفیق

امر اجتماعی، علوم اجتماعی و دولت

توضیحات تکمیلی

وزن 9300 g