مجموعه ی اقتصاد- اقتصاد سیاسی/ محمود سریع القلم/ مسعود نیلی/ محمد مالجو/ فرهاد نیلی/ کمال اطهاری

مجموعه ی اقتصاد- اقتصاد سیاسی/ محمود سریع القلم/ مسعود نیلی/ محمد مالجو/ فرهاد نیلی/ کمال اطهاری

2,390,000 ریال

توضیحات

در این مجموعه دو رویکرد متفاوت به اقتصاد سیاسی قرار داده شده است. محمد مالجو به عنوان یکی از مهترین اقتصادانان سیاسی چپ و منتقد نظام اقتصادی و سیاسی حاکم بر جهان طی ۴ درسگفتار نولیبرالیسم، پولانی ۱ و ۲ و نیز اقتصاد سیاسی چیست،  به بررسی چگونگی تکوین و شکل گیری اندیشه نولیبرال در بستر تاریخی و اجتماعی معاصر غرب و نیز گسنرش آن در ابعاد جهانی می پردازد. در مقابل مسعود نیلی، فرهاد نیلی، محمود سریع القلم و کمال اطهاری نیز به عنوان تنی چند از مهمترین نمایندگان اقتصاد نهاد گرا و لیبرال در تفکر معاصر ایران طی پنج درسگفتار مباحث منتخب از اقتصاد ایران، اقتصاد فقر و غنا، جایگاه ایران در تحولات بین المللی، چگونه می توان تاریخ ساخت و گونه های سوسیالیسم به بیان برخی از مهترین مفاهیم و معضلات در طول تاریخ اندیشه اقتصادی- اقتصاد سیاسی پرداخته و نسبت تحولات جهانی را با اقتصاد ایران و معضلات مربوط به آن برجسته می نمایند و همزمان به بررسی وضعیت کنونی اقتصاد ایران در چهارچوب نظام اقتصادی جهانی پرداخته و سیر تحولات گذشته و امروز اقتصاد سیاسی ایران را برای ترسیم دورنمایی از آینده وضعیت ایران در مناسبات اقتصاد جهانی مورد واکاوی قرار می دهند. این مجموعه برای آن دسته از مخاطبان اقتصاد نظری و عملی که به دنبال درک چگونگی مناسبات اقتصادی در چهارچوب مفاهیم اقتصاد سیاسی هستند مفید فایده خواهد بود.

۴ دوره درسگفتار از محمد مالجو شامل:

۱- کارل پولانی: فراز و فرود نظام بازار(۱)

۲- کارل پولانی: فراز و فرود نظام بازار (۲)

۳- بازخوانی نولیبرالیسم

۴- اقصاد سیاسی چیست؟

۱ دوره درسگفتار از مسعود نیلی:

مباحث منتخب از اقتصاد ایران

۱دوره درسگفتار از محمود سریع القلم:

جایگاه ایران در تحولات بین المللی

۱ دوره درسگفتار فرهاد نیلی

اقتصاد فقر و غنا

۲ دوره درسگفتار از کمال اطهاری

۱-چگونه می توان تاریخ ساخت: مروری بر چگونگی شکل گیری و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی

۲- گونه های سوسیالیسم: در جستجوس سوسیالیسم قابل تحقق

توضیحات تکمیلی

وزن 2800 g