مضرات ترک سیگار: سیاست در زمانه ناامیدی / صالح نجفی - صوتی تصویری

مضرات ترک سیگار: سیاست در زمانه ناامیدی / صالح نجفی – صوتی تصویری

800,000 ریال

دسته:

توضیحات

جلسه اول از درسگفتار “مضرات ترک سیگار: سیاست در زمانه ناامیدی” به مفهوم “تکرار” اختصاص دارد. در این جلسه صالح نجفی ضمن بازخوانی مفهوم تکرار در چهارچوب فلسفه کیرکگور، به خوانش نسبت دو مفهوم پایان و تکرار پرداخته و نسبت ضرورت و آزادی  را بررسی می کند. در جلسه دوم امکان ناامیدی و شجاعت ناامیدی به عنوان شرط امکان امید معرفی می شود . در این جلسه نجفی با کمک النکا زوپانچیچ و خوانش او از رمان وجدان زنو نوشته ایتالو اسوو نسبت، امید، پیروزی و شکست را مورد بازخوانی قرار داده و در مسیر خوانش رمان وجدان زنو و نسبت این رمان با شجاعت شکست مفاهیمی همچون فرآیند نمایش دادن، آزادی حقیقی و آزادی به مثابه امکان، واپس زنی و سوژه شدگی و.. را برای مخاطبین شرح می دهد.عنوان جلسه سوم درسگفتار مضرات ترک سیگار؛ افسرها، کلفت ها و دودکش پاک کن ها: کیرکگور و دسته بندی رهبران سیاسی است. نجفی در این جلسه ضمن بازخوانی دسته بندی نوع بشر از دید کیرکگور، خوانش ژیژک از مقاله زمان منطقی ژاک لاکان را برای مخاطبین شرح می دهد  و سپس بر اساس دسته بندی کیرکگور سه گروه افسران، کلفت ها و افسران را  مورد بررسی قرارداده و دسته بندی کیرکگور را در نسبت با  فلسفه مارکس بازخوانی می کند و نهایتا تیپولوژی رهبران جهان را بر اساس این منطق شرح و تبیین می کند. بازخوانی جنبش سیریزا  و امکان سنجی وقوع کمونیسم در جهان ما موضوع جلسه انتهایی درسگفتار مضرات ترک سیگار است. در این جلسه ضمن بازخوانی فرآیند و مسیر جنبش سیریزا، چگونگی مواجهه این جنبش با اتحادیه اروپا و پیامدهای نظری و سیاسی این نوع مواجهه برای تفکر چپ در ابعاد گوناگون مورد بررسی واقع شده و امکان تحقق سوسیالیسم به عنوان بدیلی برای نظم ذاتا ظالمانه جهان امروز از خلال جنبش های همانند سیریزا مورد بررسی قرار می گیرد.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g