معیارهای روانشناختی برای ترجیح یک نظریه و نظام اخلاقی بر نظریه ها و نظام های اخلاقی دیگر/مصطفی ملکیان / صوتی تصویری

معیارهای روانشناختی برای ترجیح یک نظریه و نظام اخلاقی بر نظریه ها و نظام های اخلاقی دیگر/مصطفی ملکیان / صوتی تصویری

800,000 ریال

توضیحات

مصطفی ملکیان در درسگفتار “معیارهای روانشناختی برای ترجیح یک نظریه و نظام اخلاقی بر نظریه ها و نظام های اخلاقی دیگر”  درصدد است تا معیارهای روانشناختی درونی انسان ها در ترجیح یک نظام و نظریه اخلاقی و بر نظام و نظریه های اخلاقی دیگر تفسیر نماید. وی در جلسه اول از این درسگفتار به شرح مفهوم نیهیلیسم اخلاقی پرداخته و نسبت این مفهوم را با مفاهیمی همچون حقوق، مصلحت اندیشی و عزت نفس مورد مداقه قرار می دهد و این طریف درصدد پاسخ به این سوال بر می آید که اگر نیهیلیسم اخلاقی قابل دفاع باشد می توان هرگونه  که خواست زیست یا نه. در جلسه دوم از این درسگفتار ملکیان به خوب بودن و خوش بودن زندگی به عنوان یکی از معیارهای ترجیج میان نظام های اخلاقی می پردازد و در این راه نظریات کسانی همچون دورکیم و سوزان ولف در رابطه با زندگی آرمانی و روحیه اخلاقی را شرح و سپس به بررسی دقیق نظریه سورن کیرکگورد در رابطه سه منزل گاه زندگی پرداخته و این نظریه را شرح و بسط می دهد. در جلسه سوم این درسگفتار دو نظریه دیگر به عنوان معیارهایی برای ترجیح یک نظام اخلاقی بر نظام های اخلاقی دیگر معرفی می گردند. نظریه های لذت درجه دوم و تراکم لذات زندگی. در نهایت و در جلسه چهارم نیز نظریات مرگ هراسی و نظریات مبتنی بر دیگران به عنوان نظریاتی که می توان بر پایه آنها دست به مقایسه میان نظام های اخلاقی گوناگون زد شرح و مورد تفسیر قرار می گیرند.
درسگفتار “معیارهای روانشناختی برای ترجیح یک نظریه و نظام اخلاقی بر نظریه ها و نظام های اخلاقی دیگر” در ادامه ی کورس روانشناسی اخلاق برگزار گردیده است. مصطفی ملکیان در این درسگفتار نیز همانند گذشته با دقت خاص و کم نظیر خود ضمن شرح اصول روانشناختی زیست انسانی برخی از مهمترین نظریات فلسفی در این رابطه را نیز شرح می دهد و مخاطب را با سویه های پنهان زیست روزمره خود بیش از پیش آشنا می سازد.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g