"نظریه فمینیسم در سینما" / مازیار اسلامی -صوتی تصویری

“نظریه فمینیسم در سینما” / مازیار اسلامی -صوتی تصویری

800,000 ریال

توضیحات

درسگفتار

درسگفتار “نظریه فمینیسم در سینما” با تدریس مازیار اسلامی در صدد است تا تاثیر فمینیسم به عنوان جنبش و نظریه ای فلسفی، اجتماعی و سیاسی را بر نظریه فیلم و سینما واکاوی نماید و از خلال این واکاوی تاثیرات این نظریه بر سینما و کارگردانان مهمی که تحت تاثیر این نظریه بودند را برجسته نماید.

اسلامی در جلسه اول این درسگفتار به بررسی و شرح دوره های تاریخی گوناگون نظریه فمینیسم اقدام می کند و تاریخ سینما را به مثابه تاریخی مرد سالار مورد بررسی قرار داده و خوانش ایدئولوژیک برآمده از این نگاه را شرح و تبیین می نماید. در جلسه دوم مفهوم سوبژکتیویسم زنانه بررسی می شود و مسائلی همچون زنانگی در مقام سوژه ی جنسی مردانه، سرکوب میل زنانه و مفهوم عشق ناممکن، نقش نظام سرمایه در الگوی عشق و… در بستر تاریخ سینما و در چهارچوب مفاهیم فمینیستی تبیین و شرح داده می شوند. جلسه ی سوم از درسگفتار نظریه فمینیسم در سینما به “نقد ساختارهای ایدئولوژیک” توسط نظریه فمینیستی در سینما اختصاص دارد. در این جلسه خوانش سینمایی رایج و سکسیستی از زنان در سینما در قالب ژانرهایی همچون نوآر بررسی و الگوی مردانه سالارانه ی مسلط در سینما مشخصا در سینمای هاولیوود بررسی می شود.  در نهایت و در جلسه چهارم آسیب شناسی نظریه فمینیستی فیلم در سینما محل بحث قرار می گیرد و تحولات اجتماعی و سیاسی در قالب مفهوم سوبژکتیویسم زنانه و تحولات دهه ۷۰ آمریکا برجسته می گردد. این جلسه با بررسی تمایزهای نظریه فمینیسم در سینما و فیلم های فمینیستی به اتمام می رسد.

درسگفتار “نظریه فمینیسم در سینما” با تدریس مازیار اسلامی خوانشی دقیق و کمتر شنیده شده از یکی از مهمترین جنبش ها و نظریات فلسفی، اجتماعی و سیاسی معاصر ارائه می نماید و جایگاه و تاثیر این جنبش را در نظریه فیلم و سینما تبیین می نماید. این درسگفتار در نبود منابع مطمئن در این زمینه می تواند منبعی مهم و دقیق برای علاقمندان این حوزه قرار گیرد. با تدریس مازیار اسلامی در صدد است تا تاثیر فمینیسم به عنوان جنبش و نظریه ای فلسفی، اجتماعی و سیاسی را بر نظریه فیلم و سینما واکاوی نماید و از خلال این واکاوی تاثیرات این نظریه بر سینما و کارگردانان مهمی که تحت تاثیر این نظریه بودند را برجسته نماید.

اسلامی در جلسه اول این درسگفتار به بررسی و شرح دوره های تاریخی گوناگون نظریه فمینیسم اقدام می کند و تاریخ سینما را به مثابه تاریخی مرد سالار مورد بررسی قرار داده و خوانش ایدئولوژیک برآمده از این نگاه را شرح و تبیین می نماید. در جلسه دوم مفهوم سوبژکتیویسم زنانه بررسی می شود و مسائلی همچون زنانگی در مقام سوژه ی جنسی مردانه، سرکوب میل زنانه و مفهوم عشق ناممکن، نقش نظام سرمایه در الگوی عشق و… در بستر تاریخ سینما و در چهارچوب مفاهیم فمینیستی تبیین و شرح داده می شوند. جلسه ی سوم از درسگفتار نظریه فمینیسم در سینما به “نقد ساختارهای ایدئولوژیک” توسط نظریه فمینیستی در سینما اختصاص دارد. در این جلسه خوانش سینمایی رایج و سکسیستی از زنان در سینما در قالب ژانرهایی همچون نوآر بررسی و الگوی مردانه سالارانه ی مسلط در سینما مشخصا در سینمای هاولیوود بررسی می شود.  در نهایت و در جلسه چهارم آسیب شناسی نظریه فمینیستی فیلم در سینما محل بحث قرار می گیرد و تحولات اجتماعی و سیاسی در قالب مفهوم سوبژکتیویسم زنانه و تحولات دهه ۷۰ آمریکا برجسته می گردد. این جلسه با بررسی تمایزهای نظریه فمینیسم در سینما و فیلم های فمینیستی به اتمام می رسد.

درسگفتار “نظریه فمینیسم در سینما” با تدریس مازیار اسلامی خوانشی دقیق و کمتر شنیده شده از یکی از مهمترین جنبش ها و نظریات فلسفی، اجتماعی و سیاسی معاصر ارائه می نماید و جایگاه و تاثیر این جنبش را در نظریه فیلم و سینما تبیین می نماید. این درسگفتار در نبود منابع مطمئن در این زمینه می تواند منبعی مهم و دقیق برای علاقمندان این حوزه قرار گیرد.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g