نظریه و سفر/ عباس کاظمی-صوتی تصویری

نظریه و سفر/ عباس کاظمی-صوتی تصویری

800,000 ریال

توضیحات

عباس کاظمی در درسگفتار “نظریه و سفر” درصدد است خوانشی از سفر نظریه ها از محیط های گوناگون به هم و مشخصا سفر نظریه ها از غرب به شرق و ایران به مخاطبین ارائه کند. کاظمی در جلسه اول این درسگفتار مواجهه مسئله دارایرانیان با نظریه ها مورد بررسی قرار می دهد. مسئله حیات نظریه اجتماعی درایران و ناتوانی در نظریه پردازی، مطالعات فرهنگی و سفر نظریه ها، تعریف مفهوم نظریه، سفرنامه ها و نگاه توریستی و… از جمله مباحث این جلسه هستند. نظریه انتقادی و مطالعات پسااستعماری در ایران موضوع دومین جلسه از درسگفتار نظریه و سفر است. کاظمی در این جلسه با استفاده از مقاله ی نظریه کوچند ادوارد سعید نوع مواجهه با نظریه ها در ایران را مورد بازسنجی قرار می دهد. در جلسه سوم مفاهیم کوچنده و سیاست سفر مورد بررسی واقع می شود. چگونه می توان نظریه ها را متفاوت دید، سفر نظریه کوچنده، مفاهیم، نظریه ها و سفر نظریه ها، بررسی سیر سفر مفهوم ایدئولوژی به ایران، امر سیاسی و سفر نظریه ها ازمباحث اصلی این جلسه هستند.عنوان جلسه انتهاییه درسگفتار نظریه و سفر، نظریات غربی چگونه به شرق سفر می کنند است. در این جلسه سیر حرکت، تحول و تطور مفاهیم از غرب به شرق و مشخصا ایران در قالب بررسی برخی نظریه ها مورد توجه واقع می شود.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g