"نکاتی درباره خوانش پراگماتیستی هایدگر"/عادل مشایخی-صوتی تصویری

“نکاتی درباره خوانش پراگماتیستی هایدگر”/عادل مشایخی-صوتی تصویری

800,000 ریال

توضیحات

عادل مشایخی در جلسه اول از درسگفتار “نکاتی درباره خوانش پراگماتیستی هایدگر” به مسئله دازاین و جهان می پردازد و ملاحظاتی درباره متدلوژی خوانش پراگماتیستی از هایدگر را بیان می کند. در جلسه دوم مفهوم حقیقت در هستی و زمان هایدگر مورد بررسی واقع می شود و مسائلی همچون ذات حقیقت، شرایط حقیقت، و نقد هایدگر به شالوده های هستی شناختی سنتی در برداشت از حقیقت، شرح و تبیین می گردد. جلسه سوم از درسگفتار نکاتی درباره خوانش پراگماتیستی هایدگر به خوانش دریفوس از مفهوم دازاین اصیل نزد هایدگر اختصاص دارد. در این جلسه خوانش دریفوس از فلسفه هایدگر و نسبت آن با فلسفه کیرکگارد برجسته و تفسیر می شود. در نهایت و در جلسه چهارم خوانش ریچارد رورتی از فلسفه هایدگر به عنوان یکی از مهمترین نمایندگان پراگماتیسم مورد توجه قرار گرفته و نیز نسبت متفکرین همچون فوکو و ویتگنشتاین با هستی شناسی هایدگری مورد مداقه واقع می شود.

درسگفتار “نکاتی درباره خوانش پراگماتیستی هایدگر” با تدریس عادل مشایخی درصدد است تا خوانشی دقیق از برداشت پراگماتیستی از فلسفه هایدگر را ارائه نماید و ضمن شرح و تفسیر این نوع خوانش معضلات و بحران های اندیشگی موجود در آن را نیز برای مخاطب بیان کند.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g