"نکاتی درباره نظریه و فلسفه تاریخ در ایران" / مراد فرهادپور - صوتی تصویری

“نکاتی درباره نظریه و فلسفه تاریخ در ایران” / مراد فرهادپور – صوتی تصویری

500,000 ریال

توضیحات

مراد فرهادپور در درسگفتار “نکاتی درباره نظریه  و فلسفه تاریخ در ایران” چهار رویکرد مهم متفکران و شبه متفکران ایرانی را درباره تاریخ ایران مورد واکاوی قرار می دهد. این واکاوی همانطور که خود فرهادپور به آن اذعان دارد نه برگرفته از بررسی جامع و مانع رویکرهای فوق که بر آمده از برخی نکات و خوانش های فلسفی نهفته در آثار این متفکران است که بدفهمی و یا کج فهمی آن مفاهیم باعث گردیده تا کل نظریات مطرح شده از معضلاتی نظری رنج ببرند. فرهاد پور در جلسه اول این درسگفتار به بررسی نظریه همایون کاتوزیان می پردازد و ضمن شرح نظریه استبداد ایرانی برخی وجوه کلی نظریه تاریخ در ایران و چرایی عدم موفقیت ایرانیان برای اندیشیدن در رابطه با خود را برجسته  می نماید.در جلسه دوم از این درسگفتار فرهادپور امکان تطبیق نظریه کاتوزیان را با واقعیات تاریخی ایران می سنجد و نقش و تاثیر دولت و نسبت آن با فرایندهای اجتماعی را بررسی و دولت گرا بودن نظریه کاتوزیان را مورد نقد قرار می دهد. جلسه سوم  درسگفتار نکاتی درباره نظریه و فلسفه تاریخ در ایران به ادامه نقد نظریه کاتوزیان و نیز شرح دو نظریه “امتناع و انحطاط اندیشه ایران” در قالب نظریات آرامش دوستدار و سید جواد طباطبایی  اختصاص دارد. فرهاد پور در این جلسه ضمن شرح دو نظریه امتناع و انحطاط از شباهت های آنان و نیز دعوا بر سر جایگاه کشف امتناع و انحطاط در تاریخ ایران می گوید و معضل اصلی این دو نظریه را جدای از کلی گویی تاریخی در قالب مفاهیم و نظریات سترگ که از قضا توسط منادیان این تفکر نیز خوب فهمیده نشده اند، دعوا بر سر جایگاه ها می داند نه تلاش برای نظریه پردازی درباره ایران. در نهایت جلسه چهارم نیز به جمع بندی مطالب و نظریات مطرح شده درباره ایران اختصاص دارد. بحران انتزاعی بودن نظریات درباره ایران، نظریه انحطاط و بی بنیادی بنیاد نظری، دولت گرایی و محافظه کاری و…. از جمله مباحثی است که در این جلسه مطرح می گردند.

درسگفتار ” نکاتی درباره نظریه  و فلسفه تاریخ در ایران” اولین تجربه منسجم مخاطب آثار فرهادپور در مواجه با نظریات او در رابطه با ایران بر اساس چهارچوب نظریات اوست. فرهادپور با استفاده از تجربه دقیق و منحصر به فرد خود در مواجه با تفکر غربی این تجربه را برای بیان نظریات خود در رابطه با ایران در قالب نقد مهمترین نظریات مطرح در این باره به کار می گیرد و حاصل کار همانطور که همواره مورد تاکید او بوده است تلاشی است برای اندیشیدن نه  از مجرای رابطه استاد و شاگردی بلکه از دریچه اهمیت نقد و خوانش درست مفاهیم  است در عصر ما.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g