چالش ها و چشم اندازهای توسعه ایران در پرتو انقلاب دانایی /فرشاد مومنی-صوتی تصویری

چالش ها و چشم اندازهای توسعه ایران در پرتو انقلاب دانایی /فرشاد مومنی-صوتی تصویری

800,000 ریال

توضیحات

درسگفتار چالش ها و چشم اندازهای توسعه ایران در پرتو انقلاب دانایی با تدریس فرشاد مومنی درصدد است تا بحران در توسعه ایران را از منظر نظام دانش مورد بررسی قرار دهد و موانع بنیانی توسعه ایران را در پرتو انقلاب دانایی و نظام دانش بررسی کند. مومنی در جلسه اول این درسگفتار بر لزوم بازگشت به بنیان ها برای فهم چرایی وعدم توسعه در ایران تاکید می گذارد و لزوم توجه به وجه اندیشگی توسعه را گوشزد می نماید و بحران توسعه نیافتگی ایران را معلول عدم توجه به اصول تئوریک و دانش بنیان  توسعه می داند و بر لزوم درک انقلاب دانایی در جهان و راه و روش توسعه در پرتو انقلاب دانایی تاکید گذاشته و مهمترین اصول و پیش زمینه های تاریخی انقلاب دانایی را برای مخاطبین شرح می دهد. در جلسه دوم صورت بندی ای نظری از مهمترین چالش های توسعه در ایران ارائه می شود  و مسئله نظام دانش و نسبت آن با توسعه و مسئله تولید مورد واکاوی قرار گرفته بحران های توسعه ایران در نبود نظام دانش و دید نظری به مقوله توسعه برجسته می گردد. مومنی در جلسه سوم از این درسگفتار به مسئله نابرابری در عصر انقلاب دانایی می پردازد و الگوی تغییر قدرت ملی در پرتو انقلاب دانایی را از خلال تغییر رویکرد به مسائلی همچون خلق ارزش افزوده، انقلاب در بهره وری و تحول جایگاه انسان برای مخاطبین تبیین کرده و نابرابری را به عنوان مهمترین مفهوم و مسئله در ادبیات توسعه مطرح می کند. در نهایت و در جلسه چهارم مسئله چالش های پیش روی ایران در راه توسعه از منظر انقلاب دانایی معرفی و تبیین می گردند.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g