چپ پست مدرن در ایران معاصر/ محمدرضا تاجیک-صوتی تصویری

چپ پست مدرن در ایران معاصر/ محمدرضا تاجیک-صوتی تصویری

450,000 ریال

توضیحات

درسگفتار “چپ پست مدرن در ایران معاصر” با تدریس محمدرضا تاجیک درصدد است تا شمائی کلی از وضعیت آنچه چپ پست مدرن می نامیم به مخاطب ارائه دهد. در این مسیر تاجیک ابتدا به سراغ ارائه روندی تاریخی از تفکر چپ می رود و این روند را از مارکس آغار می نماید. مفهوم رهایی نزد مارکس و تطور این مفهوم در طی زمان نزد نحله های گوناگون چپ و نزاع ایدئولوژیک بر امده از انواع خوانش درباره مفهوم رهایی ساختار کلی جلسه اول این درسگفتار را تشکیل می دهد. در جلسه دوم بحران تئوریک تفکر چپ در قالب ایماژ حرکت رو به جلو نزد جناح حاکم چپ و مشخصا تئوریسین های متعهد به شوروی مورد بررسی واقع می شود و تطور مفهوم رهایی به اوای رهایی و نیز گذار از پراتیک به اوای پراتیک در طول تاریخ مارکسیسم برجسته می شود و چرایی این شکل گیری این بحران و تاثیر ان بر سیر حرکت تفکر مارکسیستی در شاخه های گوناگون ان مورد مداقه قرار می گیرد. تاجیک در جلسه سوم با برگشت به مفهوم رهایی مسئله گسست در تئوری و پراتیک در اندیشه چپ پست مدرن را شرح و تبیین می نماید و در این مسیر به واکاوی چرایی گذر چپ های جدید از تلاش برای تغییر به تلاش برای تئوری پردازی را بررسی و “رخداد” شکست چپ در عصر ما را تشریخ می نماید. در نهایت و در جلسه چهارم به واسطه آرای آلن بدیو و تاکید بر سویه های پست مدرن تفکر او و رد تاکید بدیو بر نسبت تفکرش با پست مدرنیسم سعی بر ان می شود تا شمایی از وضعیت چپ ایرانی و شاکله ی تفکری چپ پست مدرنت جهانی ارائه شود و امکان بازساری سابژکتیو مفهوم رهایی در اندیشه چپ جدید امکان سنجی شود.

درسگفتار “چپ پست مدرن در ایران معاصر”  با تدریس محمدرضا تاجیک ضمن بررسی سیر تطور برخی از کلیدی ترین مفاهیم اندیشه مارکسیستی و چپ شمایی کلی نیز از وضعیت این تفکر در ایران را به مخاطب ارائه می دهد و همزمان تلاش می کند تا سویه های برون رفت از این بحران را در قالب نظریات مهمترین نمایندگان این تفکر برای مخاطب ارائه دهد و همین منظر چند سویه می تواند این درسگفتار را برای مخاطبین جدی حوزه اندیشه و تاریخ تفکر جالب توجه نماید.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g