کارل پولانی : فراز و فرود نظام بازار(دوره دوم)/محمد مالجو-صوتی تصویری

کارل پولانی : فراز و فرود نظام بازار(دوره دوم)/محمد مالجو-صوتی تصویری

800,000 ریال

توضیحات

محمد مالجو  در دوره دوم از کورس بازخوانی اثر کلاسیک و تاثیر گذار کارل پولانی یعنی “دگرگونی بزرگ” ابتدا به توضیح و بازخوانی تولد کیش لیبرال می پردازد. و در این مسیر ابتدا به شرح چرایی فروپاشی تمدن قرن ۱۹ می پردازد و از این خلال به توضیح چگونگی پیدایش نظام بازار آزاد خود تنظیم گر و ضد جنبش حمایتی جامعه هم همت می گمارد.
مالجو در ادامه و در جلسه دوم  کالایی شدن کار در اروپا و مقاومت های مختلف در برابر ان را از منظر پولانی مورد مداقه قرار می دهد و روایت پولانی و مارکس را از شکست مقاومت طبقه ی کارگر در برابر فرایند گسترش بازار آزاد خود تنظیم گر را بررسی می نماید. نیز در این جلسه خوانش پولانی در کتاب دگرگونی بزرگ از نسبت بازار و طبیعت و در واقع کالایی شدن طبیعت را برجسته و واکنش هریک از طبقات اجتماعی-اقتصادی همچون فئودال ها، کارگران، دهقانان و… را به این نوع کالایی سازی مو.رد توجه قرار می دهد. در جلسه سوم مسئله مداخله گرایی دولت در بازار خود تنظیم گر و تبعات آن بررسی می شود و مکانیزم و ساختار حمایت گرایی در زمینه کار، زمین و پول  و تبعات بر هم خوردن نظم بازار خود تنظیم گر در نتیجه سیاست حمایتی دولت ها برجسته می شود. در نهایت و در جلسه چهارم پاسخ نیروهای سیاسی به بحران حاصل از مداخله گرایی با تاکید بر دو تفکر اصلی موافق و مخالف نظام حاکم یعنی لیبرال ها و سوسیالیستها مورد توجه قرار گرفته و نیز بدیل پولانی برای نظام حاکم مورد توجه قرار می گیرد.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g