"گونه های سوسیالیسم: در جستجوی سوسیالیسم قابل تحقق"/کمال اطهاری-صوتی تصویری

“گونه های سوسیالیسم: در جستجوی سوسیالیسم قابل تحقق”/کمال اطهاری-صوتی تصویری

450,000 ریال

توضیحات

کمال اطهاری در درسگفتار “گونه های سوسیالیسم: در جستجوی سوسیالیسم قابل تحقق” درصدد است تا ضمن خوانشی دقیق از تاریخ سوسیالیسم واقعا موجود در پی واکاوی برای بهترین نوع سوسیالیسم قابل تحقق بر اساس تجربه های تاریخی موجود باشد. وی در جلسه اول از این درسگفتار به مفهوم و تاریخچه سوسیالیسم و اقتصاد سوسیالیستی می پردازد و تجربه فروپاشی شوروی و تبعات گوناگون آن را برای جهان و تفکر سویالیستی برجسته می نماید و ضمن آن بنیان های نظری بحث خود را تشریح می نماید. در جلسه دوم مفهوم سوسیالیسم بازار مورد توجه قرار می گیرد و ضمن بیان تاریخچه شکل گیری این نوع سوسیالیسم در بریتانیا و جهان اهمیت برنامه ریزی اجتماعی- نهادی در درون ساختار سوسیالیستی بررسی می شود و در این بین نظرات و انتقادات متفکرانی همچون اسکار لانگه و هایک به این نوع از سوسیالیسم تیین می گردد. اطهاری در جلسه سوم از این درسگفتار به بررسی و تبیین مفهوم سوسیالیسم مشارکتی می پردازد. در این جلسه مباحثی همچون جدل محاسباتی، اجتماعی شدن دموکراتیک تولید، مسئله قیمت واقعی از خلال نظریات متفکرانی همچوت الک نوو  و لانگه مورد مداقه واقع می گردد. در نهایت و در جلسه چهارم مطالعه موردی در مورد برخی مدل های نسبتا موفق تاریخی در راستای برنامه پژوهشی سوسیالیسم قابل تحقق انجام می پذیرد و مدل سوسیالیسم چینی  و سوسیالیسم یوگسلاوی مورد بررسی و برخی تجربیات آنها در راستای نیل به عدالت و آزادی تبیین می گردد.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g