ثبت نام درسگفتار لاکان و دریدا: نوشتار٬ زبان و حیوان/ شهریار وقفی پور

ثبت نام درسگفتار لاکان و دریدا: نوشتار٬ زبان و حیوان/ شهریار وقفی پور

1,500,000 ریال

درسگفتارهای زمستان ۱۳۹۸ موسسه «پرسش»

لاکان و دریدا: نوشتار٬ زبان و حیوان

شهریار وقفی پور

شروع دوره: یکشنبه 29 دی ماه ساعت ۱۷

۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷

توضیحات

درسگفتارهای زمستان ۱۳۹۸ موسسه «پرسش»

لاکان و دریدا: نوشتار٬ زبان و حیوان

شهریار وقفی پور

شروع دوره: یکشنبه 29 دی ماه ساعت ۱۷

۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷